all

Ein Berner ex-Regierungsrat, der diesen Posten verdient

32 Lexime

Die nationalen Wahlen vom 22. Oktober 2023 rücken immer näher und stehen im Mittelpunkt der Grünen-Mitgliederversammlung des Kantons Bern, die dieses Jahr am 28. August stattfinden wird. Damit die Grünen bei der Wahl am 22. Oktober erfolgreich sein können, muss jede vierte Stimme der Stadt Bern an die Grünen gehen.

Erstaunlich: Da in der Stadt Bern nur Nationalratskandidaten auf den von kostenlosen Wahlplakaten zugelassen sind, darf der Ständeratskandidat der Grünen, Bernhard Pulver, nicht darüber werben. Er kandidiert nur für den Ständerat.

Bernhard Pulver ist Honorarprofessor für „Politische Steuerung“ an der Universität Bern und Präsident der Insel Gruppe, dem Universitätsspital Berns. Darüber hinaus engagiert er sich für die Kultur, namentlich als Präsident des „Museums Franz Gertsch“

Kandidat für den Ständerat 2023

Seine Website – Bernhard Pulver (staenderatpulver.ch)

Seit 40 Jahren in Folge widmet es sich einer ökologischen, sozialen und liberalen Gesellschaft. Im Leben geht es ihm darum, bei der Lösung von Problemen mitzuhelfen und gemeinsam eine nachhaltige Strategie für die Zukunft zu entwickeln.

Unter anderem versucht er als Vorsitzender der „Insel-Gruppe“ in diese Richtung zu wirken, wie er es bereits zuvor als Mitglied des Großen Rates und des Regierungsrates getan hat. Als Präsident des Museums „Franz Gertsch“ engagiert er sich in der Kulturpolitik und als Dozent für „Politische steuerung“ in der universitären Ausbildung.

Bernhard Pulver möchte seine Erfahrungen ins Bundesparlament einbringen – deshalb kandidiert er für die Berner Grünen für die Ständeratswahlen.

Er engagiert sich für den Schutz von Klima und Artenvielfalt, die Sicherung von Demokratie und Grundrechten, ein Recht auf Einbürgerung, die Stärkung von Bildung und Kultur, die Reform der Gesundheitspolitik und die Gewährleistung wirtschaftlicher Innovationen: Denn die Herausforderungen unserer Zeit sind groß. Jetzt sind Lösungen gefragt.

Deshalb wird er diesen Herbst als Kandidat für den Ständerat im Kanton Bern antreten. Sein Motto: Gemeinsam für eine ökologische, soziale und nachhaltige Schweiz.

 

 

 

Versioni shqip:

 

Zgjedhjet nacionale të 22 tetorit 2023 po afrohen gjithnjë e më shumë dhe janë në fokus të tubimit të antarësisë së Të Gjelbërve të Kantonit të Bernës që do të mbahet më 28 gusht të këtij viti. Që të Gjelbrit të kenë sukses në zgjedhjet e 22 tetorit, çdo e katërta votë nga qyteti i Bernës duhet t’i shkojë të Gjelbërve.

Pasiqë në pllakatet e zgjedhjeve të lira në Bernë lejohen vetëm kandidatët për Këshillin Kombëtar, kandidatit të Të Gjelbërve për Këshillin Shtetëror Bernhard Pulver nuk do t`i lejohet të promovohet përmes tyre.

Përndryshe, Bernhard Pulver është:

Profesor inordinar në për “shkenca politike” në Universitetin e Bernës
President i „Insel grupit“
Presidenti i muzeut „Franz Gertsch“
Këshilltar për zgjidhje problemesh
Kandidat për Këshillin Shtetëror 2023
Ueb faqja e tij – Bernhard Pulver (staenderatpulver.ch)

Për 40 vjet me radhë ka qenë i përkushtuar ndaj një shoqërie ekologjike, sociale dhe liberale. Ajo që i intereson në jetë është të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve dhe së bashku të zhvillohet një strategji e qëndrueshme për të ardhmen.

Ndër të tjera, si kryetar i „Insel grupit“, ai po përpiqet të punoj në këtë drejtim, siç ka bërë edhe më parë si anëtar i Këshillit të Madh dhe Këshillit Qeveritar. Si president i muzeut „Franz Gertsch“, ai është i përfshirë në politikën kulturore dhe si pedagog i „kontrollit politik“ është i përfshirë në arsimin universitar.

Bernhard Pulver dëshiron të sjell përvojën e tij në Parlamentin Federal – kjo është arsyeja pse ai është një kandidat për të Gjelbrit e Bernës për zgjedhjet e Këshillit Shtetëror.
Ai është i angazhuar edhe për mbrojtjen e klimës dhe biodiversitetit, sigurimin e demokracisë dhe të drejtave themelore, forcimin e arsimit dhe kulturës, reformimin e politikave shëndetësore, sigurimin e inovacionit ekonomik: pasi që sfidat e kohës sonë janë të mëdha. Tani duhen zgjidhje. Kjo është arsyeja pse ai do të kandidojë si kandidat për Këshillin Shtetëror për Kantonin e Bernës gjatë kësaj vjeshte. Motoja e tij është: Së bashku me ju të gjithë për një Zvicër ekologjike, sociale dhe të qëndrueshme.