Një studim i dallimeve të ndarjeve të drejtimeve në besim

2019-09-06 Sead Zimeri Lexova një studim të shkëlqyeshëm për Imam Shatibi-un, dijetarin e njohur të usuli fikhut dhe autorin e veprës monumentale al-Muwafakat fi usul ash-sharia....